گل چمن آریا

گل چمن آریا

خلاصه فعاليت

طراحی فضای سبزدارای، پنت هاوس، پاسیو،تراس (بالکن)
1-اصول طراحی فضای سبز2-عناصر طراحی فضای سبز3-آب درفضای سبز4-تزئینات گیاهی فضای سبز5-مصالح مختلف درفضای سبز6-تشکیلات
رفاهی فضای سبز

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره  شرکت گل چمن آریا :

طراحی فضای سبزدارای اصولی به شرح ذیل میباشد:

۱-اصول طراحی فضای سبز

۲-عناصر طراحی فضای سبز

۳-آب درفضای سبز

۴-تزئینات گیاهی فضای سبز

۵-مصالح مختلف درفضای سبز

۶-تشکیلات رفاهی فضای سبز

پنت هاوس:

طراحی پنت هاوس به گونه متفاوت بودهوازگیاهان مخصوص،دارایروف گاردن،استخر،آبنما،آلاچیق،مه پاش ونورپردازی های مختلف ومدرن میتوان استفاده نمود

پاسیو:

طراحی گیاهان درپاسیوبه دوصورت انجام می پذیرد.۱-گیاهان درسطح زمین پاسیوکاشته می شود یعنی پاسیودارای باغچه ای است برای کاشتانواع گیاهان ۲- یا اینکه گیاهان بصورت گلدانی درپاسیو نگهداری میشوند

تراس (بالکن):

 امروزه بسیاری ازآپارتمانها فاقدفضا یا محوطه ای برای چمن کاری وگل کاری وسیع می باشند گاهی وقتها ازتراس پوشیده ازگل وگیاه باافزودن انواع چراغ های زیبا، میز و صندلی ومهپاش میتوان گسترش جالبی به محیط تراس دادوبه جایفضای سبزاستفاده نمود

ضمائم

دانلود کاتالوگ

 نظرات