مهندسین مشاور الزام

مهندسین مشاور الزام

خلاصه فعاليت

طراحی و مطالعه پروژه های راه و تونل

نظارت بر پروژه های راه و تونل سازی

خدمات مدیریت طرح پروژه عمرانی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت مهندسین مشاور الزام :
گروه مهندســین مــشاور الزام در در اوایل دهه ۱۳۵۰تحت نام مشاور ال- ها- م  با ترکیبی از مدیران ، متخصـصین ، کارشناسان و کمک کارشناسان ورزیده، برای ارائه خدمات مشاوره فنی از جمله : طراحی، نظارت و خدمات مدیریت طرح های عمرانی تشکیل شده است

۱)   سازماندهی کارکنان

کارکنان گروه مهندسین مشاور الزام، در مدیریت ها، بخش های تخصصی وامور مختلفی به شرح زیر سازماندهی شده اند:

۱- مدیریت عامل و هیئت مدیره.

۲- مدیران ارشد و مشاورین مدیرعامل.

۳- مدیران پروژه و مدیران گروه های کاری در تخصص های مختلف مطالعه، نظارت، مهندسی ارزش و خدمات مدیریت طرح پروژه ها.

۴- کارشناسان  مطالعه و طراحی در تخصــص های راه ،پل و تونل سازی

۵- کارشناسان نظارت با تخصص های مختلف راهسازی.

۶- امور کنترل پروژه ، قرارداد ها و پیمان و رسیدگی.

۷- امور مالی ، امور اداری و امور خدمات پشتیبانی.

خدمات شرکت :

طراحی و مطالعه پروژه های راه و تونل

نظارت بر پروژه های راه و تونل سازی

خدمات مدیریت طرح پروژه  عمرانی

۷- امور مالی ، امور اداری و امور خدمات پشتیبانی.

 


نظرات