تقویم نمایشگاهی تهران در سال ۱۳۹۶+ جدول


تقویم نمایشگاه های مرتبط با صنعت راه و ساختمان در تهران سال ۱۳۹۶

کد مقاله: ۱۰۰۰۵۲                 تاریخ:۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۵

دانلود PDF لیست نمایشگاه های صنعت ساختمان ۹۶

نمایشگاه بین اللمللی تهران

گردآوری:  مرجع آنلاین صنعت ساختمان  تهران سازان

لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع گردآوری ذکر کنید.


نظرات