مهام الکترونیک

مهام الکترونیک

خلاصه فعاليت

فروش و اجرا تجهیزات امنیتی و نظارتی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

فروش و اجرا تجهیزات امنیتی و نظارتی

تلفن

22926500, 33138007

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات